Splošni pogoji

Splošni pogoji za naročnike tiskanih edicij

 

Namen teh splošnih pogojev za naročnike tiskanih edicij in ne tiskanih produktov podjetja Color Press d.o.o. (v nadaljevanju: splošni pogoji), je opredeliti pojme ter razmerja med podjetjem Color Press d.o.o. (v nadaljevanju: izdajatelj-prodajalec) in naročnikom tiskane edicije.

 

Splošne določbe

 

Color Press d.o.o. izdaja tiskane edicije (revije in časopise s prilogami), ki jih je možno kupiti v prosti prodaji ali se nanje naročiti. Na tiskane edicije se lahko naročijo fizične in pravne osebe.

 

Podatki o izdajatelju-prodajalcu

 

Naziv:                       Color Press d.o.o.

 

Naslov:                     Kleče 22e

 

Spletni naslov:          https://revijalz.si/

 

Vpis:                         7.8.2018

 

Osnovni kapital:        7.500 €

 

Matična številka:       8252912000

 

ID za DDV:                SI18393357

 

TRR:                         SI56 6100 0001 9841 988

 

Telefon:                    01 292 76 40

 

Elektronska pošta:    narocnine@colorpress.si

 

Opredelitev pojmov 

 

 • Mesečnik – časopis oziroma revija, ki izhaja enkrat na mesec, lahko občasno tudi v obliki dvo-mesečnika. Lahko tudi več časopisov in revij pakiranih skupaj.

 

 • Prodajna cena – na posameznih tiskanih edicijah izdajatelja-prodajalca so natisnjene cene v evrih (EUR) na izvod in veljajo kot prodajne cene z vključenim  5 % DDV. Na edicijah so lahko natisnjene tudi cene v drugih valutah, vendar na območju Slovenije velja cena v evrih (EUR).

 

 • Naročnik – fizična ali pravna oseba, ki po kateremkoli prodajnem kanalu sklene naročniško razmerje za eno ali več tiskanih edicij ali nečasopisnih produktov izdajatelja-prodajalca in soglaša s temi splošnimi pogoji. Račune z zaračunano naročnino prejema po pošti ali raznašalcu na želeni naslov. Naročnik naročniškega razmerja je vedno plačnik ne glede na to, ali je tudi dejanski prejemnik naročene edicije.

 

 • Prejemnik edicije – fizična ali pravna oseba, ki prejema časopis na podlagi naročniškega razmerja, kot je opredeljeno s temi splošnimi pogoji. Če prejemnik naročene edicije ni hkrati tudi plačnik, ne prejema računov, temveč jih za naročnino njemu dostavljenih izvodov prejema in plačuje naročnik.

 

 • Prodajni kanali – naročnik se lahko na tiskane edicije izdajatelja-prodajalca naroči po različnih prodajnih kanalih, in sicer na spletni strani ali po elektronski pošti

 

 • Naročniško razmerje – naročniško razmerje za tiskano edicijo nastane s sklenitvijo teh splošnih pogojev in plačilom naročnine na izbrane tiskane edicije.

 

 • Naročnina – plačilo za prejemanje naročene edicije na želeni naslov.

 

Splošni pogoji – vsakokrat veljavni splošni pogoji so sestavni del pogodbenega razmerja med naročnikom in izdajateljem-prodajalcem. Splošni pogoji za naročnike tiskanih edicij in nečasopisnih produktov podjetja Color Press d.o.o. so objavljeni na spletni strani www.revijalz.si s katerimi se kupci naročnine strinjajo ob izpolnjevanju spletnega obrazca za naročnino. 

 

Tiskane edicije izdajatelja

 

 • Revija L&Z – revija, ki izhaja 10x letno
 • Revija Ruski zdravnik, ki izhaja 12x letno
 • Revija Zdravilne rastline, ki izhaja 12x letno

 

Naročanje

Novo naročilo je tisto naročilo, pri katerem naročnik oz. prejemnik naročene edicije nista bila  pred novim naročilom na to edicijo naročena najmanj petintrideset (35) dni.

 

Cenovni pogoji – naročnik naroča oz. sklepa naročniško razmerje za tiskano edicijo ali nečasopisni produkt pod cenovnimi pogoji, ki so veljavni v trenutku sklenitve naročniškega razmerja in so navedeni na spletni strani izdajatelja-prodajalca www.revijalz.si/cenik-narocnin ali pod  posebej med naročnikom in izdajateljem–prodajalcem dogovorjenimi cenovnimi pogoji. Posebej dogovorjeni pogoji naročniškega razmerja so vedno časovno omejeni. Naročnik je vedno plačnik za naročeno tiskano edicijo.

 

Cene se določajo glede na trenutno veljavno poslovno politiko izdajatelja-prodajalca in so objavljeni v ceniku L&Z na spletni strani www.revijalz.si/cenik-narocnin. Izdajatelj-prodajalec lahko naknadno, torej po sklenitvi naročniškega razmerja, spremeni svojo trženjsko politiko, naročnika pa mora vnaprej obvestiti z objavami na spletni strani ali v tiskani izdaji edicije ali na računu. Če naročnik v roku osmih (8) dni od obvestila o spremembi trženjske politike pisno ne obvesti izdajatelja – prodajalca, da ne soglaša s spremembo, se šteje, da spremembi ne nasprotuje in se naročniško razmerje nadaljuje pod pogoji spremenjene trženjske politike. V primeru, da naročnik pisno obvesti izdajatelja-prodajalca, da se  s spremenjenimi pogoji ne strinja, se šteje, da je naročniško razmerje prekinjeno z dnem uveljavitve spremembe.

 

Naročnina se obračunava na podlagi vsakokrat veljavnega cenika L&Z, ki je objavljen na spletni strani www.revijalz.si/cenik-narocnin. Naročnina za tiskane edicije je sestavljena iz prodajne cene posameznega izvoda naročene edicije, števila izidov naročene edicije v določenem obračunskem obdobju in poštnine. V kolikor je naročnina sklenjena pod akcijskimi pogoji bodo morebitni dodatno priznani popusti razvidni iz računa za plačilo naročnine.

 

Pričetek prejemanja edicije – prejemnik naročene edicije začne prejemati naročeno edicijo s prvim novim izvodom revije predvidoma najkasneje v roku treh (5) delovnih dni od uradnega izida nove edicije

 

Trajanje naročniškega razmerja – vsa naročniška razmerja se sklepajo za nedoločen čas in veljajo do pisnega preklica. 

 

Naročnik jamči za pravilnost in celovitost posredovanih podatkov o naročniku in o prejemniku naročene edicije. V primeru sprememb že posredovanih podatkov je naročnik dolžan pisno sporočiti spremembe izdajatelju-prodajalcu v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje  v roku treh (3) delovnih dni po nastanku spremembe. V primeru spremembe naslova prejemanja tiskane edicije je naročnik naročene edicije dolžan o novem naslovu obvestiti izdajatelja-prodajalca vsaj pet (5) delovnih dni pred datumom, od katerega dalje naj bi se pričela dostava naročene edicije na nov naslov. Naročnik v naročilu določi, na kateri naslov želi prejemati naročeno tiskano edicijo. V kolikor naročnik ne javi spremembe naslova, izdajatelj-prodajalec ni odgovoren, da naročnik ni prejel nove edicije. 

 

Obnovitev naročniškega razmerja poteka avtomatično z avtomatično bremenitvijo kreditne kartice naročnika 10 dni pred dnevom nove edicije na podlagi plačilne dinamike, ki jo je izbral naročnik ob naročanju (mesečna, polletna ali letna) 

V kolikor se bo cena po veljavnem ceniku za naročeno edicijo spremenila, je izdajatelj-prodajalec dolžan cenik spremeniti na svoji spletni strani www.revijalz.si/cenik-narocnin in obvestiti svoje naročnike, najmanj 10 dni pred novim obračunskim dnem.    

 

Fizične osebe

 

Fizične osebe, ki se po Zakonu o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 s spremembami in dopolnitvami; ZVPot) štejejo za potrošnike, se na tiskane edicije izdajatelja-prodajalca lahko naročijo po kateremkoli prodajnem kanalu, in sicer:

 

 • z izpolnitvijo spletnega obrazca in online naročilnico www.revijalz.si/narocnine 
 • po elektronski pošti na naslov narocnine@colorpress.si,

 

Pri pogodbah, ki se sklepajo na daljavo, veljajo za fizične osebe, ki se po ZVPot štejejo za potrošnike, naslednja pravila:

 

 • pri pogodbi, ki se sklepa z izpolnjeno naročilnico po spletu se šteje, da je pogodba sklenjena takrat, ko izdajatelj-prodajalec od naročnika prejme izpolnjeno naročilnico pod pogojem, da so bile naročniku pred oddajo naročila na voljo vse informacije iz prvega odstavka 25.b člena ZVPot, prvega in tretjega odstavka b člena ZVPot, 7. člena Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (Ur. l. RS, št. 61/2006, s spremembami in dopolnitvami; ZEPT) in 32. člena ZIsRPS. Pri tem mora biti naročnik jasno in nedvoumno seznanjen z dejstvom, da je z oddajo naročila zavezan k plačilu – iz označbe funkcije, ki sproži oddajo naročila, mora nedvoumno izhajati, da je z oddajo naročila povezana obveznost plačila izdajatelju-prodajalcu (tretji odstavek 43.c člena ZVPot).
 • pri pogodbi, ki se sklepa preko naročila po elektronski pošti se šteje, da je pogodba sklenjena takrat, ko izdajatelj-prodajalec od naročnika prejme potrditev ponudbe ali ko prejme naročnikovo pisno izjavo, da sprejema ponudbo, ki mu jo je izdajatelj-prodajalec pred tem na podlagi naročnikovega predhodnega povpraševanja poslal na trajnem nosilcu podatkov, pri čemer mora ponudba vsebovati vse informacije iz prvega odstavka 25.b člena ZVPot, prvega in tretjega odstavka 43b. člena ZVPot in 32. člena ZIsRPS. Pri tem mora biti naročnik jasno in nedvoumno seznanjen z dejstvom, da je z oddajo naročila zavezan k plačilu.

 

Pravne osebe in druge osebe, ki se po ZVPot ne štejejo za potrošnike, se na tiskane edicije izdajatelja-prodajalca lahko naročijo po kateremkoli prodajnem kanalu, in sicer:

 

 • z e-naročilnico na spletni strani www.revijalz.si/narocnine 
 • po elektronski pošti na naslov narocnine@colorpress.si,

 

Pogodba je z osebami iz prejšnjega odstavka sklenjena, ko se pogodbeni stranki ustno ali pisno dogovorita  o njenih bistvenih sestavinah (15. člen Obligacijskega zakonika, Ur. l. RS, št. 83/2001 s spremembami in dopolnitvami, OZ).

 

Plačevanje naročnine

Obračunavanje naročnine – naročnina se lahko plačuje mesečno, polletno ali letno, odvisno od izbire naročnika v času naročanja na edicijo. 

Vsa plačevanja se izvajajo avtomatsko s kreditno kartico naročnika, ki je bila v postopku naročila vnešena v plačilni sistem Stripe, ki ga izdajatelj-prodajalec uporablja za kot svoj plačilni sistem. Po vsakem prejetem plačilu, bo izdajatelj-prodajalec na e-mail naročnika poslal elektronski račun. Avtomatsko plačilo se bo izvajalo 10 dni pred izidom nove edicije. V kolikor naročnik ne bo imel na voljo sredstev za plačilo nove edicije, bo izdajatelj-prodajalec o tem obvestil naročnika. Izdajatelj-prodajalec bo še 5x poizkusil bremeniti kreditno kartico v višini naročnine. V kolikor izdajatelj-prodajalec ne bo uspel bremeniti kreditne kartice naročnika v višini naročnine, bo avtomatsko prekinil naročniško razmerje in naročnik ne bo več prejel izvoda nove edicije.

 

Reklamacije na izdane račune – reklamacije za izdane račune lahko naročnik v roku 15 dni sporoči narocnine@revijalz.si.

Pisni odgovor na reklamacijo bo naročniku  posredovan najkasneje v roku osmih  (8) dni od prejema pisne reklamacije.

 

Dostava

Dostava tiskanih edicij izdajatelja-prodajalca na katerikoli naslov v Sloveniji je vključena v naročnino  in se izvaja preko organizirane raznašalske mreže, tam, kjer pa ta ni organizirana, pa preko Pošte Slovenije d.o.o. Poštnino je del naročnine in jo krije izdajatelj – prodajalec.

 

Reklamacije glede dostave sprejemamo na elektronski naslov lz@colorpress.si.

 

Naročnik je dolžan sporočiti reklamacijo v zvezi z dostavo tiskane edicije v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku osmih (8) dni od neizpolnitve  dostave. Izdajatelj-prodajalec bo v primeru, da je reklamacija utemeljena, dostavil nadomestni izvod v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku osmih (8) dni od prejema reklamacije. Odgovor na pisno reklamacijo bo naročniku  posredovan najkasneje v roku osmih (8) dni od prejema pisne reklamacije.

 

Na naslove v tujini se tiskane edicije izdajatelja lahko pošiljajo le po pošti kot tiskovine v obliki navadne ali prednostne pošiljke. Stroške poštnine po ceniku Pošte Slovenije d.o.o. plača naročnik. Izdajatelj-prodajalec se zavezuje, da bo tiskano edicijo, namenjeno v tujino, na pošto oddal najkasneje 5 dni po izidu edicije. Na naslove v tujini dostava naročene edicije na dan izida le-te ni zagotovljena. Za zamude, ki nastanejo pri dostavi pošiljk po pošti, izdajatelj-prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti. Reklamacije, podane zaradi zamude pri dostavi naročenih izvodov in za izvode, ki jih prejemnik časopisa ne prejme, se pri obračunu naročnine ne upoštevajo.

 

Odgovornost izdajatelja–prodajalca za stvarne napake

Izdajatelj-prodajalec je odgovoren za stvarne napake naročenih edicij ob dostavi, ne glede na to, ali so bile izdajatelju-prodajalcu znane ali ne. Izdajatelj-prodajalec odgovarja tudi za tiste stvarne napake naročenih edicij, ki se pokažejo po dostavi, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Izdajatelj-prodajalec nosi vse stroške reklamacij in zahtevkov naročnikov iz naslova  utemeljenih stvarnih napak. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva. Naročnik mora o očitnih napakah obvestiti izdajatelja-prodajalca v osmih (8) dneh od dostave, sicer izgubi pravico iz tega naslova, o morebitnih drugih napakah pa v zakonsko določenem roku. Pravico do uveljavljanja stvarne napake na naročeni ediciji natančneje določajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (UR. l. RS, št. 20/1998 s spremembami in dopolnitvami,ZVPot).

 

Prekinitev naročniškega razmerja in odstop od pogodbe

Zahteva za prekinitev naročniškega razmerja oziroma odpoved tiskane edicije mora biti podana v pisni obliki na e-naslov narocnine@revijalz.si E-naslov iz katerega pošilja prekinitev mora biti enak e-naslovu s katerim je sklenila naročnino Oseba, ki ni naročnik, lahko zahtevo za prekinitev naročniškega razmerja poda samo ob predložitvi pisnega pooblastila s strani naročnika.

 

Pisne odpovedi, prejete do petindvajsetega (15.) dne v mesecu, začnejo veljati s prvim (1.) dnem naslednjega meseca ali na izbrani dan v naslednjem mesecu. Odpovedi, prejete po petindvajsetem (15.) dnevu v mesecu, se štejejo za  prejete v naslednjem mesecu in začnejo veljati s prvim (1.) dnem meseca, ki sledi mesecu, ki se šteje za  mesec prejema odpovedi.

 

V kolikor je naročnik plačal naročnino vnaprej za polletno oz. letno obdobje po pogojih, ki veljajo za tako naročnino, odpoved začne veljati s prvim (1.) dnem po zaključku obračunskega obdobja, za katerega je že plačana naročnina.

 

Pri pogodbah, ki se sklepajo na daljavo, ima naročnik, ki se po ZVPot šteje za potrošnika, v skladu s prvim odstavkom 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 s spremembami in dopolnitvami – ZVPot) v zvezi s 6. točko petega odstavka omenjenega člena pravico, da v štirinajstih (14) dneh od prejema prvega izvoda časopisa oz. v štirinajstih (14) dneh od dneva sklenitve pogodbe, v kolikor je le-ta kasnejši, brez navedbe vzroka izdajatelja-prodajalca obvestiti, da odstopa od pogodbe in z vračilom edicij od izdajatelja-prodajalca zahteva vračilo vseh opravljenih plačil. V skladu s sedmim odstavkom 43.d člena ZVPot naročnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo neposredne stroške vračila časopisov. Odstopni rok iz 43.č člena ZVPot začne teči z dnem prejema prvega izvoda naročene edicije oz. z dnem sklenitve te pogodbe, v kolikor je le-ta kasnejši. Obvestilo o odstopu lahko naročnik izdajatelju-prodajalcu predloži z nedvoumno pisno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od  naročniške pogodbe. Šteje se, da je obvestilo o odstopu podano pravočasno, če ga naročnik izdajatelju-prodajalcu pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe izdajatelj-prodajalec v skladu z drugim odstavkom 43.d člena ZVPot nemudoma oz. najkasneje v štirinajstih (14) dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe naročniku vrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave izdajatelja-prodajalca ). Tako povračilo izdajatelj-prodajalec izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, na plačnikov osebni ali poslovni račun, razen če je med pogodbenima strankama izrecno pisno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila naročnik-potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov. Izdajatelj-prodajalec lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler naročnik-potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kaj se zgodi prej. Naročnik prejete izvode edicij vrne izdajatelju-prodajalcu nemudoma in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih (14) dneh po oddaji obvestila o odstopu od pogodbe, in sicer na običajen način po pošti. Rok se upošteva, če naročnik-potrošnik  blago pošlje nazaj pred iztekom štirinajstih (14) dni. Naročnik-potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

 

Spremembe splošnih pogojev in končne določbe

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani izdajatelja-prodajalca www.revijalz.si/narocnine-splosni-pogoji.  V primeru spremembe teh splošnih pogojev bodo naročniki o tem obveščeni z objavo sprememb na istem spletnem naslovu ali v tiskanih edicijah izdajatelja-prodajalca. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so  sestavni del pogodbe med naročnikom in izdajateljem-prodajalcem. 

 

Izdajatelj-prodajalec lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno-trženjsko politiko in veljavno zakonodajo. Ob spremembi splošnih pogojev bodo  naročniki o tem predhodno obveščeni z objavo na spletni strani www.revijalz.si/narocnine-splosni-pogoji ali v tiskanih edicijah izdajatelja-prodajalca.

 

Če izdajatelj-prodajalec ne prejme pisne zahteve za prekinitev naročniškega razmerja v petnajstih (15) dneh od dneva, ko objavi spremenjene splošne pogoje, se šteje, da naročnik naročene edicije s spremembami splošnih pogojev soglaša in da spremenjeni splošni pogoji med strankama veljajo od uveljavitve spremembe dalje.

 

Za vse, kar ni določeno s temi splošnimi pogoji, veljajo Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS), Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakon o trgovini (Ur. l. RS, št. 24/2008 s .spremembami in dopolnitvam, ZT-1) in Obligacijski zakonik (OZ).

 

Splošni pogoji začnejo veljati z dnem 1.4.2021. 

 

Stranki naročniškega razmerja si bosta prizadevali vse morebitne spore reševati sporazumno. V kolikor sporazum ne bo možen, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče. Izdajatelj-prodajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (tretji odstavek 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Ur. l. RS, št. 81/2015 s spremembami in dopolnitvami, ZIsRPS). Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je dostopna na spletni povezavi https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL (četrti odstavek 32. člena ZIsRPS).